Tư vấn quản lý tài sản CNTT

Tư vấn quản lý tài sản doanh nghiệp (EAM) giúp số hóa hoạt động quản lý tài sản để tối đa hóa ROA.

Các mô đun Go-to và tích hợp cho các giải pháp EAM

 

Theo dõi và giám sát tài sản

  • Giảm tới 50% thời gian ngừng hoạt động
  • Tăng năng suất tài sản lên tới 24%

Sử dụng tối ưu hóa tài sản, giảm thiểu tổn thất tài sản và chi tiêu tài sản hợp lý.

Quản lý bảo trì tài sản

  • Giảm tới 25% chi phí bảo trì
  • Giảm tới 70% sự cố về tài sản
  • Lịch trình sửa chữa ít hơn tới 12%

Tối ưu hóa bảo trì tài sản và giám sát thời gian thực hoạt động của tài sản.

Lập kế hoạch và tối ưu hóa tài sản

  • Tăng OEE lên tới 21%
  • Giảm tới 5% vốn đầu tư

Tối ưu hóa các kịch bản sử dụng tài sản và lập kế hoạch đầu tư tài sản.