Dịch vụ tư vấn quản lý dự án CNTT

 

Tư vấn quản lý dự án CNTT có nghĩa là thu hút các chuyên gia bên thứ ba lập kế hoạch và giám sát các dự án CNTT để hoàn thành chúng nhanh hơn và phù hợp với yêu cầu kinh doanh. WeCloud cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án để giúp bạn đưa ra các sáng kiến ​​CNTT với chất lượng cao nhất.

Chúng tôi tính đến trạng thái dự án của bạn (dù dự án đang ở giai đoạn lập kế hoạch hay đang được triển khai) và những thách thức bạn gặp phải để tập trung sự tham gia tư vấn của chúng tôi vào các điểm khó khăn của bạn và đảm bảo lợi nhuận rõ ràng từ các dịch vụ của chúng tôi. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 

Đánh giá dự án

 • Phân tích các mục tiêu của dự án, khung thời gian cần thiết và mục tiêu ngân sách, quy trình công việc và thông tin liên lạc.
 • Tiến hành nghiên cứu tính khả thi
 • Ước tính nhu cầu tài nguyên và tính khả dụng.
 • Phỏng vấn những người tham gia dự án.
 • Đánh giá rủi ro dự án và xây dựng kế hoạch giảm thiểu rủi ro.

Lập kế hoạch dự án

 • Lập lộ trình dự án với sự phân chia thành các giai đoạn công việc, nhiệm vụ và sản phẩm bàn giao.
 • Lập kế hoạch kiến ​​trúc giải pháp cấp cao và phạm vi chức năng.
 • Lập kế hoạch trình tự thực hiện dự án.
 • Ước tính thời gian và chi phí dự án.
 • Chọn một phương pháp quản lý dự án (Scrum, Kanban, v.v.).

Quản lý tài nguyên dự án

 • Xây dựng kế hoạch nhân sự cho dự án.
 • Phân bổ nguồn lực cho các nhiệm vụ của dự án theo bộ kỹ năng của nhân viên, lập kế hoạch phân bổ nguồn lực cho nhiều dự án nếu cần.
 • Bố trí nhân sự cho các nhóm vi mô để đạt được các mốc quan trọng của dự án.
 • Xây dựng sơ đồ quy trình giao tiếp tối ưu.

Kiểm soát dự án

 • Xác định KPI có thể định lượng cho toàn bộ dự án và cho các mốc quan trọng để kiểm soát tiến độ dự án.
 • Điều tra các sai lệch của dự án so với tiến độ hoặc ngân sách và áp dụng kế hoạch dự phòng để điều chỉnh kế hoạch thực hiện dự án cho phù hợp với bối cảnh đã thay đổi.