Hạ tầng mạng và bảo mật

Môi trường CNTT ngày nay và bối cảnh các mối đe dọa đặt ra những thách thức chưa từng có đối với các nhóm bảo mật. Những kẻ tấn công đang sử dụng tự động hóa để không ngừng cung cấp các biến thể phần mềm độc hại. Việc áp dụng đám mây công cộng và đám mây lai đã làm tăng độ phức tạp. Sự bùng nổ của các thiết bị IoT đã tạo ra những rủi ro an ninh mạng mới. Không có gì ngạc nhiên khi bảo mật mạng truyền thống không còn đủ nữa. Bạn cần một phương pháp tiếp cận chủ động, dựa trên đám mây và máy học để giữ an toàn cho hệ thống mạng của mình.

WeCloud cung cấp các giải pháp CNTT:

  • Thông tin bảo mật và quản lý sự kiện
  • Giải pháp an ninh mạng

Chi tiết giải pháp