Thông tin bảo mật và quản lý sự kiện

Được thiết kế ban đầu như một công cụ để hỗ trợ các tổ chức tuân thủ các quy định cụ thể của ngành, thông tin bảo mật và quản lý sự kiện (SIEM) là một công nghệ đã tồn tại gần hai thập kỷ. Nó kết hợp quản lý thông tin bảo mật (SIM) với quản lý sự kiện bảo mật (SEM) và cung cấp nền tảng cho khả năng phát hiện mối đe dọa an ninh mạng. Công nghệ SIEM giúp quản lý các sự cố bảo mật thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu nhật ký, sự kiện bảo mật và các nguồn dữ liệu hoặc sự kiện khác. Các nhà phân tích của trung tâm điều hành bảo mật (SOC) sử dụng các công cụ SIEM để quản lý các sự cố bảo mật, đồng thời phát hiện và phản hồi các mối đe dọa tiềm ẩn một cách nhanh chóng.

Theo Gartner, các doanh nghiệp đang tìm kiếm SIEM ngày nay cần giải pháp thu thập nhật ký sự kiện bảo mật và phép đo từ xa trong thời gian thực để phát hiện mối đe dọa, ứng phó sự cố và các trường hợp sử dụng tuân thủ, với khả năng phân tích phép đo từ xa để phát hiện các cuộc tấn công và các hoạt động được gắn cờ khác. SIEM cũng cung cấp khả năng điều tra các sự cố, báo cáo về các hoạt động và lưu trữ các sự kiện và nhật ký có liên quan.

Các giải pháp SIEM giúp các nhóm bảo mật:

  • Thu thập, làm giàu và lưu trữ dữ liệu
  • Áp dụng tương quan và phân tích
  • Điều tra và giảm thiểu các mối đe dọa
  • Cung cấp thông tin chuyên sâu về dữ liệu và báo cáo

WeCloud cung cấp các giải pháp SIEM như: