Quản trị và khắc phục sự cố hạ tầng CNTT

  • Quản trị người dùng.
  • Cấu hình phần mềm.
  • Cập nhật phần mềm.
  • Xử lý sự cố.
  • Tìm và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của sự cố.