Tuân thủ hạ tầng CNTT

  • Đánh giá tuân thủ một lần/thường xuyên với các tiêu chuẩn ngành (HIPAA, PCI DSS, GDPR, v.v.).