Nâng cấp hạ tầng CNTT

  • Lập kế hoạch và thiết kế các thay đổi, mở rộng cơ sở hạ tầng CNTT.
  • Tự thực hiện các thay đổi hoặc phối hợp với nhóm nội bộ của bạn.
  • Cung cấp các ghi chú đào tạo và phát hành cho đội ngũ hỗ trợ CNTT của bạn về hạ tầng CNTT đã thay đổi.