Tuân thủ và quản trị dữ liệu

Kỳ vọng liên quan đến các quy định về tuân thủ và quyền riêng tư như GDPR, CCPA và các quy định khác chưa bao giờ cao như với lực lượng lao động phân tán hơn ngày nay. Những yêu cầu này ngày càng nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là khi giao dịch với các ngành công nghiệp được quản lý chặt chẽ, bao gồm chăm sóc sức khỏe, tài chính và các lĩnh vực khác. Nhiều tổ chức hiện nay có các quy tắc và thủ tục cần phải tuân theo

WeCloud cung cấp các giải pháp tuân thủ và quản trị dữ liệu với