Tư vấn CNTT

  • Phân tích các thành phần hạ tầng CNTT hiện có.
  • Xác định các vấn đề về hạ tầng CNTT và thiết kế một kế hoạch nhằm giảm thiểu.
  • Đặt mục tiêu cải thiện hạ tầng CNTT.
  • Thiết kế cơ sở hạ tầng mới hoặc các phần của nó (bao gồm cả cloud).
  • Xác định các công nghệ để đưa vào hạ tầng CNTT hoặc di chuyển nó lên cloud.