An ninh mạng hạ tầng CNTT

  • Đánh giá tính dễ bị tổn thương.
  • Thử nghiệm xâm nhập một lần/thường xuyên (hàng quý, hàng năm).