Giám sát hạ tầng CNTT 24/7

  • Thiết lập và cấu hình các công cụ giám sát (Prometheus, Nagios, v.v.).
  • Cung cấp các báo cáo về mức tiêu thụ tài nguyên và hiệu suất của các thành phần hạ tầng CNTT.
  • Tự động hóa quy trình tạo yêu cầu để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giám sát.