Đánh giá mức độ sẵn sàng ISO/IEC 20.000

Mô tả dịch vụ

Dịch vụ Đánh giá mức độ sẵn sàng ISO/IEC 20.000 là dịch vụ tư vấn giúp các tổ chức đánh giá mức độ sẵn sàng của họ đối với chứng nhận ISO/IEC 20.000. ISO/IEC 20.000 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dịch vụ CNTT cung cấp khuôn khổ cho việc cung cấp hiệu quả các dịch vụ CNTT. Dịch vụ này được thiết kế để cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của tổ chức đối với chứng nhận ISO/IEC 20.000 và cung cấp lộ trình để đạt được chứng nhận. Dịch vụ được thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn ISO/IEC 20.000 người có kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về các tiêu chuẩn và thực tiễn tốt nhất về quản lý dịch vụ CNTT.

Đánh giá mức độ sẵn sàng cho ISO/IEC 20.000 của WeCloud dựa trên ISO/IEC 20.000:2018, phiên bản tiêu chuẩn mới nhất được xuất bản vào năm 2018.

Lợi ích cho Tổ chức

Lợi ích của Đánh giá mức độ sẵn sàng ISO/IEC 20.000 này bao gồm:

 • Đánh giá toàn diện về thực tiễn quản lý dịch vụ CNTT của tổ chức
 • Xác định các lỗ hổng và các lĩnh vực cần cải thiện
 • Lộ trình đạt chứng chỉ ISO/IEC 20.000.
 • Cải thiện việc cung cấp dịch vụ CNTT và sự hài lòng của khách hàng
 • Cải thiện hiệu quả quy trình và giảm chi phí vận hành
 • Tự động hóa nhiều hơn các quy trình ITSM
 • Quản lý rủi ro và tuân thủ tốt hơn

Phương pháp tiếp cận dịch vụ

Dịch vụ Đánh giá mức độ sẵn sàng ISO/IEC 20.000 là một cách tiếp cận có cấu trúc để đánh giá mức độ sẵn sàng của một tổ chức đối với chứng nhận ISO/IEC 20.000. Dịch vụ này thường bao gồm các bước sau:

 1. Lập kế hoạch và chuẩn bị: Trong giai đoạn này, chuyên gia tư vấn ISO/IEC 20.000 sẽ làm việc với tổ chức để thiết lập phạm vi và mục tiêu của dịch vụ. Điều này sẽ liên quan đến việc xác định các quy trình quản lý dịch vụ CNTT chính cần được đánh giá, cũng như thiết lập lịch trình và ngân sách cho dịch vụ.
 2. Đánh giá: Giai đoạn đánh giá liên quan đến việc xem xét toàn diện các hoạt động quản lý dịch vụ CNTT của tổ chức. Điều này có thể liên quan đến việc xem xét tài liệu, thực hiện các cuộc phỏng vấn với nhân sự chủ chốt và quan sát các quy trình quản lý dịch vụ CNTT đang hoạt động. Chuyên gia tư vấn ISO/IEC 20.000 sẽ sử dụng phương pháp đánh giá được tiêu chuẩn hóa để đảm bảo rằng việc đánh giá được thấu đáo và khách quan.
 3. Phân tích lỗ hổng: Giai đoạn phân tích lỗ hổng liên quan đến việc xác định các lỗ hổng và các lĩnh vực cần cải thiện trong thực tiễn quản lý dịch vụ CNTT của tổ chức. Chuyên gia tư vấn ISO/IEC 20.000 sẽ làm việc với tổ chức để ưu tiên các lỗ hổng đã xác định và xây dựng kế hoạch giải quyết chúng.
 4. Phát triển lộ trình: Giai đoạn phát triển lộ trình bao gồm việc phát triển một kế hoạch chi tiết để đạt được chứng nhận ISO/IEC 20.000. Điều này có thể liên quan đến việc phát triển các chính sách và thủ tục, triển khai các quy trình ITSM mới và đào tạo nhân viên về các phương pháp hay nhất về quản lý dịch vụ CNTT.
 5. Báo cáo và Trình bày: Giai đoạn cuối cùng của dịch vụ liên quan đến việc phát triển một báo cáo toàn diện tóm tắt các kết quả đánh giá và đưa ra lộ trình để đạt được chứng nhận ISO/IEC 20.000. Báo cáo sẽ bao gồm phân tích chi tiết về các hoạt động quản lý dịch vụ CNTT của tổ chức, các lỗ hổng đã xác định và các lĩnh vực cần cải thiện cũng như lộ trình để đạt được chứng nhận.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết chính thức nào cho dịch vụ đánh giá mức độ sẵn sàng ISO/IEC 20.000. Tuy nhiên, tổ chức được đánh giá nên có hiểu biết cơ bản về khung quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) và tiêu chuẩn ISO/IEC 20.000. Ngoài ra, sẽ rất hữu ích nếu tổ chức có bản mô tả tài liệu về các dịch vụ CNTT, thỏa thuận cấp độ dịch vụ cũng như các thủ tục và chính sách quản lý dịch vụ. Tổ chức càng chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đánh giá thì việc đánh giá càng hiệu quả hơn trong việc xác định các lĩnh vực cần cải tiến và đưa ra các khuyến nghị để đạt được chứng nhận ISO/IEC 20.000.

Các tổ chức chưa lập tài liệu hoặc cấu trúc Quy trình ITSM của họ nên bắt đầu với dịch vụ Triển khai và Thiết kế Quy trình ITSM của chúng tôi.

Sản phẩm bàn giao

Các sản phẩm của dịch vụ Đánh giá mức độ sẵn sàng ISO/IEC 20.000 thường bao gồm:

 1. Báo cáo đánh giá: Một báo cáo toàn diện tóm tắt kết quả đánh giá, bao gồm phân tích chi tiết về thực tiễn quản lý dịch vụ CNTT của tổ chức, các lỗ hổng và lĩnh vực cần cải thiện đã xác định và lộ trình khuyến nghị để đạt được chứng nhận ISO/IEC 20.000.
 2. Lộ trình đạt chứng nhận ISO/IEC 20.000: Lộ trình chi tiết để đạt được chứng nhận ISO/IEC 20.000, bao gồm các khuyến nghị cho việc phát triển các chính sách và thủ tục, triển khai các quy trình ITSM mới và đào tạo nhân viên về các phương pháp hay nhất về quản lý dịch vụ CNTT.
 3. Tóm tắt điều hành: Một bản tóm tắt cấp cao về đánh giá có thể được sử dụng để truyền đạt kết quả của dịch vụ tới quản lý cấp cao.