Hạ tầng siêu hội tụ (HCI)

Hạ tầng siêu hội tụ (HCI) là một hệ thống thống nhất, được xác định bằng phần mềm, kết hợp tất cả các yếu tố của một trung tâm dữ liệu truyền thống: lưu trữ, tính toán, mạng và quản lý. Hạ tầng siêu hội tụ (HCI) là mô hình cơ sở hạ tầng được lựa chọn cho đám mây lai và các ứng dụng hiện đại hóa. Với HCI, bạn có thể chạy và quản lý các ứng dụng truyền thống và hiện đại trên các trung tâm dữ liệu, đám mây riêng, đám mây công cộng và môi trường biên bằng cách sử dụng các hoạt động nhất quán.

WeCloud cung cấp các giải pháp HCI với nhiều nhà cung cấp như