Quản trị hạ tầng CNTT và khắc phục sự cố

  • Quản lý người dùng.
  • Cấu hình phần mềm.
  • Nâng cấp phần mềm.
  • Xử lý sự cố.
  • Tìm và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của sự cố.