Vận hành

Quản lý hoạt động CNTT là một quy trình phức tạp đòi hỏi phải giám sát suốt ngày đêm các chỉ số hiệu suất quan trọng, tối ưu hóa băng thông mạng, thay đổi chủ động và theo dõi tuân thủ, quản lý hiệu suất ứng dụng từ đầu đến cuối.
WeCloud cung cấp giải pháp giám sát và vận hành hạ tầng CNTT.

  • Giám sát hiệu suất mạng và máy chủ
  • Giám sát hiệu suất ứng dụng
  • Quản lý sự cố CNTT

Chi tiết giải pháp