Truyền thông

Mạng máy tính bao gồm hai hoặc nhiều máy tính được kết nối bằng cáp (có dây) hoặc WiFi (không dây) với mục đích truyền, trao đổi hoặc chia sẻ dữ liệu và tài nguyên. Bạn xây dựng mạng máy tính bằng phần cứng (ví dụ: bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, điểm truy cập và cáp) và phần mềm (ví dụ: hệ điều hành hoặc ứng dụng kinh doanh).

WeCloud cung cấp các giải pháp cho

  • Phòng họp thông minh
  • Giải pháp IoT
  • SD-WAN
  • Giải pháp Wifi

Chi tiết giải pháp